SÅDAN VIRKER TERAPI

EFT ser emotioner – eller følelser – som helt centrale for vores måde at være i verden på. De har indflydelse på vores adfærd, handlinger, valg, fravalg og evne til at indgå i nære relationer.

Allerede som børn udvikles vores forhold til egne følelser. Mange har lært at holde deres følelser tilbage, bytte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke mærke dem.

Børn er kloge og tilpasser sig omgivelserne i et forsøg på at undgå ubehag, smerte og afvisning. Hvad end vi har med os i bagagen, var dét vi lærte dengang en nødvendig og effektiv selvbeskyttelsesmekanisme. Og vi tager barndommens indlærte ’strategier’ med os ind i voksenlivet.

NÅR ’STRATEGIEN’ GIVER PROBLEMER

Senere i livet kan dét, vi lærte i vores opvækst vise sig at være uhensigtsmæssigt i det voksne liv. Det kan besvære din følelsesmæssige kontakt til dig selv, blive problematisk for dit samspil med andre mennesker og forstyrre din evne til at knytte nære relationelle bånd.

I sidste ende kan det lede til et liv med udækkede behov, meningsløshed, stress og depression.

VI ER, I KRAFT AF VORES RELATIONER

Vi lærer at være mennesker gennem vores relationer.

Derfor er barndommens relation til de nære voksne – oftest vores forældre – dén der grundlæggende præger os mest og former vores opfattelse af os selv og andre.

Vi kan være opvokset i et relationelt miljø med de bedste muligheder for at udvikle en sund og hensigtsmæssig evne til at være i følelsesmæssig kontakt. På den anden side kan barndommens vilkår have hæmmet eller bremset denne udvikling, så vi mangler følelsesmæssige kompetencer i voksenlivet.

Vores evne til at mærke os selv, vores behov og hvad der er godt for os kan have lidt så store tab, at det påvirker vores livsudførelse og generelle trivsel. Og det kan vise sig nødvendigt at gennemgå en personlig udviklingsproces for at få genskabt denne evne.

MENNESKETS STØRSTE STYRKE

Mennesket er unikt og dets største styrke er evnen til at udvikle sig. Mennesker er ligeledes meningsdannende væsner – vi søger at finde mening.

Et psykoterapeutisk forløb kan hjælpe klienten til at komme i meningsfuld kontakt med sig selv og herigennem opdage iboende ressourcer og potentialer. Generhvervelsen af denne evne kan støtte klientens proces og underbygge en forestående udvikling og forandring.

UDVIKLING OG FORANDRING

Det er forskelligt fra klient til klient, hvor udbytterigt et psykoterapeutisk forløb er og bliver.

Det beror dels på klientens ressourcer og i særdeleshed på terapeutens personlige egenskaber, om terapeuten har et indgående kendskab til sig selv, dennes faglighed og evne til at møde klienten empatisk, afstemt og anerkendende.

Afhængigt af disse faktorer kan terapien eksempelvis bibringe klienten:

 • øget bevidsthed, forståelse og selvindsigt
 • bedre selvværd
 • opbyggelse og fornyelse af identitet
 • vitalitet, indre kraft og lyst til at udfolde sig
 • klarhed, harmoni, balance og indre fred

Hermed kan han eller hun fx være i stand til at:

 • sætte grænser og sige fra
 • træffe vigtige beslutninger
 • finde håb, mål, mening og retning
 • forandre forholdet til sig selv og sine relationer

PSYKISK TRIVSEL

I emotions-fokuseret terapi arbejdes der med de dybereliggende emotionelle processer, som kan:

 • forløse ubehag og smertefulde tilstande
 • transformere svære følelser
 • ændre uhensigtsmæssige mønstre

Erfaring og forskning understøtter, at psykisk trivsel øges, når klienter i samarbejde med terapeuten har været i stand til at mærke og møde stærke, svære og dybe følelser på en transformerende måde – som det netop sker i EFT.

Øget trivsel kan vise sig ved at give det enkelte menneske følelsen af overskud, handlekraft og glæde ved livet.

Læs om mig, min uddannelse, kompetencer og erfaring her:

KONTAKTFORMULAR


(Husk at tjekke dit spamfilter, da mit svar til dig kan finde på at hoppe deri).