EFT-METODEN

Emotionsfokuseret terapi hviler på veldokumenteret forskning. Metoden viser gode og langtidsholdbare resultater og er en effektiv måde at skabe varig forandring.

I terapien har jeg fokus på dig. Og på at hjælpe dig med:

  • at blive opmærksom på dine følelser
  • lære at acceptere og tillade disse følelser
  • regulere dine følelser, uden at du bliver overvældet
  • udtrykke dine følelser

reflektere over dem for at danne mening, og eventuelt transformere dem

Det er aldrig for sent at få det bedre.

DET INDRE KOMPAS

EFT står for Emotions-Fokuseret Terapi.

EFT anser vores følelser som et indre navigationssystem, der kontinuerligt fortæller os, om noget er godt, vigtigt, svært, ubehageligt eller farligt.

Vi mennesker har forskellige forhold til vores følelser. Nogle er i stand til at orientere sig indad, andre mærker lidt eller intet, nogle oplever overvældelse og følelsesmæssigt kaos, og andre har svært ved at begribe, hvad der foregår på det indre plan.

“EFT fokuserer på at hjælpe mennesker med at mærke, tillade, acceptere, rumme, regulere, forstå og udtrykke deres følelser”

I den terapeutiske proces støttes klienten i at opbygge et fortroligt og pålideligt forhold til sine følelser. Derved kan klienten lære at bruge følelserne som et indre navigationsapparat, hvorfra klienten kan handle og orientere sig hensigtsmæssigt – både i eget liv og i relationen til andre mennesker.

TERAPEUTENS STÅSTED

EFT er en samtaleterapiform med en oplevelsesorienteret og fænomenologisk tilgang. I praksis betyder det, at terapeuten har opmærksomhed og fokus på klientens umiddelbare oplevelse i nuet.

Terapeuten sigter mod at møde andre mennesker uden forudindtaget holdning og gør sig dermed fri for at fortolke, analysere og kategorisere klientens udsagn og fortælling.

EFT’ens humanistiske og eksistentielle menneskesyn gør, at den professionelle terapeut ikke arbejder med absolutter og endegyldige sandheder. Ligeledes er terapeuten ikke optaget af, hvorvidt noget er rigtigt-forkert, sandt-falsk eller godt-skidt og undlader at vurdere og bedømme.

DET UNIKKE MØDE

Under disse forhold kan der opstå en unik menneskelig kontakt af en helt særlig kvalitet. I terapeutiske sammenhænge kaldes denne kontaktform ofte for et ’møde’, der kendetegnes ved autenticitet, åbenhed og høj grad af nærvær. Dette muliggør, at klientens virkelighed og verdensbillede kan træde frem, netop som han eller hun oplever det – rent og uspoleret. Og det er med udgangspunkt heri, at terapeuten udforsker og møder klientens tanker, følelser og kropslige sansninger i det umiddelbare øjeblik.

Herfra kan terapeuten undersøge klientens værdier, principper, opfattelser og livsanskuelse. Derved får klienten indsigt i, hvordan disse er med til at præge og måske ligefrem forme klientens liv, selvbillede og relation til andre.

RUMMET OG RELATIONEN

I EFT vægtes det trygge rum højt, og relationen mellem terapeut og klient anses som det bærende element og forudsætningen for enhver terapeutisk forandringsproces.

Derfor er det EFT-terapeutens vigtigste opgave at møde klienten empatisk, anerkendende, nysgerrigt og nærværende. Herved skabes et trygt rum, hvori klienten kan være sig selv – med alt hvad han eller hun er.

Når du tør være, den du er – kan du forandre dig”

ESSENSEN AF EFT

Den primære ophavsmand bag emotions-fokuseret terapi er den internationalt kendte Leslie Greenberg, tidligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada og leder af ’Psychotherapy Research Center’ ved samme universitet.

Han anses som en af de mest fremtrædende forskere indenfor oplevelsesorienteret terapi, og både han og EFT-metoden høster stor opmærksomhed og anerkendelse verden over.

Leslie Greenberg udtrykker selve essensen af den emotions-fokuserede terapi meget kort og præcist med ordene:

”Du kan ikke forlade et sted, før du er ankommet”

Ergo handler det ikke om at gå udenom eller væk fra ubehag – vejen til forløsning og forandring ligger i at gå igennem alt det svære, ubehagelige og smertefulde.

EFT-METODEN

Emotions-fokuseret terapi er en bred metodisk tilgang med rødder i klientcentreret terapi, gestaltterapi, eksistentiel terapi, nyere emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og kognitionsforskning.

Retningen er international anerkendt. Som den første og eneste terapiform (indenfor den humanistiske, eksistentielle, oplevelsesorienterede metode), hviler den på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater – og mere end 40 års psykoterapiforskning.

EFT’en udmærker sig ved at vise gode og langtidsholdbare resultater, der gør sig særligt gældende i arbejdet med depression, angsttilstande, spiseforstyrrelser, traumer, relationelle problematikker og svær selvkritik.

Læs om terapiens virkning og hvordan jeg arbejder i det terapeutiske rum:

KONTAKTFORMULAR


(Husk at tjekke dit spamfilter, da mit svar til dig kan finde på at hoppe deri).